Algemene Voorwaarden Happy Bodies

 

Voorwaarden voor inschrijving

Voorwaarden voor inschrijving vanaf 18 jaar

Om te kunnen inschrijven kan men worden gevraagd de volgende documenten te overhandigen: – Een geldig legitimatiebewijs (Paspoort, Identiteitsbewijs of Rijbewijs) – Een bankpas met rekeningnummer (naam en rekeningnummer moet zichtbaar zijn) Deze gegevens dienen overeen te komen met de gegevens welke worden ingevuld op het aanmeldingsformulier. De persoon die zich inschrijft is zich bewust van het feit dat de nummers van deze deze twee documenten digitaal kunnen worden opgeslagen in de ledenadministratie van Happy Bodies (hierna te noemen: HB).

Voorwaarden voor inschrijving voor minderjarigen vanaf 16 jaar

Een ouder, of op grond van de wet aangestelde voogd, dient mee te komen voor de inschrijving en ondertekening van het aanmeldingsformulier. Verder gelden bovenvermelde voorwaarden (zie voorwaarden voor inschrijving vanaf 18 jaar) met als aanvullende voorwaarde: een geldig legitimatiebewijs van de ouder, of op grond van de wet aangestelde voogd, dient bij inschrijving te worden getoond (Paspoort, Identiteitsbewijs of Rijbewijs). Minderjarigen onder 16 jaar oud worden niet toegelaten als lid bij HB

HB biedt diverse lidmaatschapsperioden aan, te weten: flexibele, 12 en 24 maanden, waarbij de getoonde prijzen verschillen per lidmaatschap en gelden per betaalperiode van vier weken. Uitzonderingen qua lidmaatschapsvorm, prijs of duur van het lidmaatschap worden door de directie bepaald en zijn voor het lid bindend, evenals de overeengekomen periode van het lidmaatschap. Voor iedere inschrijving geldt dat voor de periode van inschrijving een pro rato bedrag wordt berekend voor de resterende dagen van de inschrijfmaand. Bij iedere inschrijving betaalt het lid € 20,- administratiekosten en € 99,- voor het startpakket. Voor alle lidmaatschapsvormen geldt dat het lid gedurende de looptijd van de overeenkomst onbeperkt gebruik kan maken van alle faciliteiten binnen de lifestyleclubs van Happy Bodies, behoudens een aantal specifieke faciliteiten/producten. Voor deze faciliteiten/producten wordt een extra vergoeding gevraagd. Bij verlies of schade aan pas/armband, welke de pas/armband onbruikbaar maakt, dient het lid een nieuwe pas/armband te kopen. Ieder lidmaatschap is een overeenkomst voor bepaalde tijd en wordt na de eerste overeengekomen minimale lidmaatschapsperiode verlengd voor onbepaalde tijd met telkens 1 kalendermaand en is vanaf dat moment maandelijks opzegbaar, met inachtneming van de dan geldende opzegtermijn.

In het geval van een opzegging binnen de eerste overeengekomen minimale lidmaatschapsperiode, welke minstens 1 gehele kalendermaand vóór de officiële einddatum van de vaste periode wordt ingediend, geldt dat de officiële einddatum van deze minimale lidmaatschapsperiode wordt aangehouden. Tussentijdse of voortijdige opzegging is niet mogelijk, met uitzondering van verhuizing buiten een straal van 15 km buiten de lifestyleclub, en niet komen te wonen binnen een straal van 15 km binnen een van de andere lifestyleclubs van Happy Bodies, wat middels een inschrijfbewijs van de nieuwe gemeente moet worden aangetoond. In het geval van een opzegging welke binnen 1 maand voor het verstrijken van de vaste lidmaatschapsperiode, of na de vaste lidmaatschapsperiode ingediend wordt, geldt een opzegtermijn van 1 gehele kalendermaand. Opzeggen is alleen mogelijk middels de tablet in de club of schriftelijk. Telefonische en mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd, evenals opzeggingen per e-mail. De opzegbevestiging ontvangt u bij correcte uitschrijving per e-mail van de ledenadministratie met daarin de einddatum van het lidmaatschap.

In geval van blessure of langdurige ziekte is het mogelijk voor de minimale duur van 4 weken en maximale duur van 12 weken het lidmaatschap te bevriezen. Voor bevriezing door blessure of langdurige ziekte is een schriftelijk bewijs nodig in de vorm van een door een in Nederland werkend arts afgegeven doktersverklaring ter bevestiging van de blessure/ziekte. Indien de behandelend arts deze niet afgeeft kan deze bij een niet-behandelend arts worden verkregen, conform de wettelijke richtlijnen van de KNMG. De bevriezing start altijd op de 1e van de nieuwe betaalperiode na ontvangst van de doktersverklaring. Bevriezen met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Bij bevriezing wordt de einddatum van het lidmaatschap verlengd met eenzelfde periode, inclusief financiële verplichtingen van die periode. Bevriezing geldt niet voor bijvoorbeeld stage, werk, studie of vakantie, met uitzondering van vakanties met een duur van minimaal 8 weken aaneengesloten, wat middels een bewijsstuk aannemelijk dient te worden gemaakt. Tijdens de bevriezing wordt het lidmaatschapsgeld doorbetaald, wat na melding van het lid aan HB bij beterschap wordt gecorrigeerd middels “gratis” extra weken (maximaal 12 weken worden er gecompenseerd). Na beëindiging van een lidmaatschap blijven eventuele openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct voldaan te worden. Hetzelfde geldt voor termijnen welke na beëindiging van een lidmaatschap alsnog worden gestorneerd en bijbehorende stornokosten. Ongeacht het wel of niet gebruiken van de faciliteiten van HB blijft de klant verplicht de betaaltermijnen te voldoen. De mate van gebruik staat los van de betalingsverplichting. HB behoudt zich het recht voor om in geval van wangedrag klanten te weigeren en lidmaatschappen voortijdig/per direct te beëindigen waarbij de verplichting tot betaling tot het einde contract ineens opeisbaar wordt en onverminderd blijft.

Overige algemene bepalingen

HB behoudt zich het recht voor om een van de, of meerdere, lifestyleclubs of onderdelen hiervan, tijdelijk of blijvend te wijzigen en de lifestyleclubs geheel of gedeeltelijk af te sluiten tijdens feestdagen, verbouwingen, onvoorziene omstandigheden, overheidsbeslissingen en interne opleidingsdagen, zonder dat restitutie van lidmaatschapsgelden mogelijk is. HB behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks te verhogen. Deze verhoging geeft geen recht tot beëindiging van het lidmaatschap, tenzij deze verhoging meer dan 10% per jaar bedraagt. Bij ondertekening verklaart het lid de door HB opgestelde huisregels te allen tijde na te leven en zich bewust te zijn dat bij het breken van de huisregels de toegang tot HB geweigerd zal worden, wat het lid niet ontslaat van de betalingsverplichting die de volledige contractduur met zich meebrengt. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij een wijziging in de contact- en/of adresgegevens is het lid zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van deze gegevens. Eventueel ontstane kosten bij het nalaten van deze verantwoordelijkheid komen voor rekening van het lid. HB is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct of indirect van respectievelijk van of aan goederen van deelnemers of derden. HB stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van leden of aanwezigen in het pand, noch voor kwetsuren die bijvoorbeeld ontstaan door het achterhouden van medische informatie bij inschrijving of door onjuist gebruik van de apparatuur c.q. faciliteiten. HB behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden alsmede de Huisregels en overige bepalingen aan te vullen c.q. aan te passen. Wijzigingen hierin zullen kenbaar gemaakt worden middels een nieuwsbrief of e-mail, waarna deze regels en bepalingen bindend zullen zijn voor ieder lid.

Wijze van betaling

Bij aanmelding middels een aanmeldformulier of tablet verplicht het lid zich tot het betalen van het verschuldigde lidmaatschapsbedrag tot einde contract. Het einde van een lidmaatschap wordt bepaald door middel van de opzegprocedure omschreven in de Algemene Voorwaarden. Bij ondertekening geeft men toestemming tot het automatisch incasseren van het door het lid opgegeven rekeningnummer, volgens de regels van het incasseren die bij het accorderen van het incasso nader zijn omschreven. Lidmaatschappen worden één keer per vier weken geïncasseerd. Het lid betaalt dus in de regel vooruit. Andersoortige betalingen dan automatisch incasso voor lidmaatschappen zijn niet mogelijk. Bij vooruitbetaalde termijnen vindt onder geen beding restitutie van lidmaatschapsgelden plaats.

Wanneer betaling uitblijft

Per incassoronde wordt maximaal één termijn geïncasseerd, met uitzondering van het 1e incasso bij inschrijving..Vindt er geen betaling plaats, dan ontvangt het lid een brief of e-mail met daarin de betalingsherinnering. Wanneer hier nogmaals geen gehoor aan wordt gegeven dan ontvangt u een herinnering met bijkomende stornokosten van €7,50 en bijbehorende administratiekosten. Wanneer hieraan, binnen de gestelde betalingstermijn, gehoor wordt gegeven, zal er weer volgens de vaste procedure geïncasseerd worden. Wordt aan de betalingsherinnering geen gehoor gegeven en/of niet tijdig betaald, dan wordt het totaal openstaand lidmaatschapsbedrag en eventueel nog te factureren termijnen tot einde contract opeisbaar gesteld en uit handen gegeven aan het door HB aangestelde incassobureau. Het incassobureau zal nog eenmaal een herinneringsbrief versturen. Bij het uitblijven van betaling van het totale openstaande bedrag rekent het incassobureau minimaal € 40 euro aan incassokosten en worden rentekosten in rekening gebracht. Deze komen voor rekening van het lid en die dient deze tezamen met de hoofdsom te voldoen aan het incassobureau. Nadat het lid is doorgestuurd naar het incassobureau is het gebruik van de faciliteiten van HB niet meer mogelijk. Betalingen en de algehele communicatie over het lidmaatschap dient vanaf dat moment via het incassobureau te verlopen. Pas wanneer het volledige bedrag aan het incassobureau betaald is, wordt er aan het lid weer toegang verleend tot de lifestyleclub.

Overige bepalingen

Op deze overeenkomst is het Nederlandse Recht van toepassing. Indien een bepaling uit het lidmaatschap en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Aanvaarding van het lidmaatschap geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring van de directie van HB. Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van HB geschiedt voor eigen risico. Ieder lid dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook, of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen dat gebruik/deelname voor hem/haar medisch verantwoord is. Gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van HB zijn alleen mogelijk met schone binnenschoenen en handdoek. Het niet meebrengen of gebruiken van deze zaken kan ontzegging tot de club tot gevolg hebben. Bij Happy Bodies worden uw digitale gegevens veilig bewaard en gebruikt. Meer informatie hierover kunt u vinden in het Privacy Statement van Happy Bodies.

Bij bepalingen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van HB. Deze beslissing is voor het lid bindend