Privacy

Privacy

arrow-down

1. Identiteit van de verantwoordelijke

In dit privacy statement leggen wij, Happy Bodies, uit op welke wijze wij persoonsgegevens verwerken. Happy Bodies is een handelsnaam van Happy Bodies Support. Happy Bodies is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71079793.

Indien u vragen heeft over dit privacy statement, de verwerking van persoonsgegevens of indien u uw rechten welke u op grond van de AVG[1]heeft wenst uit te oefenen kunt u contact opnemen met Happy Bodies:

E-mail: info@happybodies.nl

De door Happy Bodies aangewezen vertegenwoordiger is:
R. Morais

2. Algemeen

In dit Privacy statement is onderscheid gemaakt tussen de persoonsgegevens die wij verwerken indien u de website van Happy Bodies bezoekt, indien u een overeenkomst aangaat met Happy Bodies en de persoonsgegevens die wij verwerken indien u de App van Happy Bodies gebruikt. Welke persoonsgegevens Happy Bodies via de website, op grond van de overeenkomst of via de App verwerkt leest u in hoofdstuk 11.

Happy Bodies wenst u ten eerste te informeren over de wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens en u ook duidelijk te informeren voor welke doeleinden de persoonsgegevens verwerkt worden.

3. Wettelijke grondslag

Verwerking van persoonsgegevens is slechts rechtmatig indien de verwerking valt onder een van de in de Verordening gestelde grondslagen.

Uitvoeren overeenkomst

Happy Bodies verwerkt persoonsgegevens waar deze nodig zijn voor het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst tussen u en Happy Bodies.

Toestemming

Happy Bodies verwerkt persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst alleen indien u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Gerechtvaardigd belang

Happy Bodies heeft een gerechtvaardigd belang om u te informeren over nieuwe diensten, nieuwe filialen of overig nieuws dat betrekking heeft op Happy Bodies. Happy Bodies zal op grond van dit gerechtvaardigde belang u derhalve middels direct-marketing informeren over deze onderwerpen.

4. Doel van de verwerking

Uitvoeren van een overeenkomst

Happy Bodies verwerkt persoonsgegevens om de overeenkomst uit te voeren.

De dienstverlening te verbeteren

Happy Bodies verwerkt (persoons)gegevens om de dienstverlening te verbeteren. Zo kan Happy Bodies u verzoeken om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken. Uw persoonsgegevens zullen daarbij uitsluitend na het verkrijgen van uw toestemming worden verwerkt.

Contact met u op te nemen

Happy Bodies verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te onderhouden. Indien u via enig kanaal contact opneemt met Happy Bodies zullen uw persoonsgegevens worden opgeslagen om een eventuele vraag of klacht te behandelen.

Wettelijke verplichting na te komen

Happy Bodies verwerkt ook persoonsgegevens om te voldoen aan een op Happy Bodies rustende wettelijke verplichting.

5. Gegevens die wij delen

De door Happy Bodies verzamelde persoonsgegevens worden verstrekt aan derden indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zo deelt Happy Bodies persoonsgegevens met een derde voor de voering van de ledenadministratie en een ledenvolgsysteem. Ook worden (bijzondere) persoonsgegevens opgeslagen op servers van leveranciers van Happy Bodies. Voor de voering van de ledenadministratie en ledenvolgsysteem delen wij in ieder geval (en niet beperkt tot) de volgende persoonsgegevens:

Uw naam;
Uw geslacht;
Uw adres;
Uw geboortedatum;
Uw e-mailadres;
Uw telefoonnummer;
Uw bezoekfrequentie;
Uw bankgegevens.

De leverancier van de sportapparatuur verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, waarbij deze gegevens inzichtelijk zijn voor u en Happy Bodies zodat uw voortgang kan worden bijgehouden. Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens dient u uitdrukkelijke toestemming te geven. De persoonsgegevens die door de leverancier van sportapparatuur worden verwerkt betreffen in ieder geval (en niet beperkt tot) de volgende (bijzondere) persoonsgegevens:

Uw naam;
Uw geslacht;
Uw geboortedatum;
Uw gewicht;
Uw lengte;
Uw spiermassa;
Uw vetmassa;
Uw eventuele blessures of medische ongemakken (anamnese);
Uw bezoekfrequentie;
Uw ontwikkeling met betrekking tot conditie, spieropbouw etc.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van derden, zoals bijvoorbeeld de partij die de sportapparatuur levert. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen in (online) softwaresystemen van derden. Met deze derden heeft Happy Bodies een verwerkersovereenkomst gesloten waarin deze derden zich committeren om de door hen te verwerken gegevens adequaat te beveiligen en deze gegevens niet zelfstandig te verwerken.

Happy Bodies zal buiten de gevallen die genoemd zijn in dit privacy statement nimmer persoonsgegevens verstrekken aan derden, tenzij u expliciete toestemming geeft of indien Happy Bodies daartoe op grond van een rechterlijke uitspraak of wettelijke bepaling verplicht wordt of is.

6. Beveiliging

Happy Bodies stelt alles in het werk om verzamelde persoonsgegevens adequaat te beveiligen. Happy Bodies heeft zowel technische- als organisatorische maatregelen getroffen om, gezien de aard van de te verwerken persoonsgegevens, een voldoende mate van beveiliging van deze persoonsgegevens te realiseren.

De website van Happy Bodies is beveiligd met een SSL-certificaat. Alle via de website verzonden berichten worden derhalve op een versleutelde wijze aan Happy Bodies verzonden.

7. Duur van de opslag

Happy Bodies zal alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met u gedurende de looptijd van deze overeenkomst verwerken. Nadat de overeenkomst tussen u en Happy Bodies eindigt zal Happy Bodies de persoonsgegevens nog 12 maanden bewaren. Gegevens die, nadat Happy Bodies deze anonimiseert, niet langer als persoonsgegevens worden aangemerkt, zoals woonplaats, geslacht en leeftijd, worden voor statistische doeleinden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Deze gegevens zijn nimmer tot u als natuurlijk persoon te herleiden.

Indien Happy Bodies daartoe een zwaarwegende reden voor heeft zal Happy Bodies uw persoonsgegevens langer bewaren dan de aangegeven termijn van 12 maanden na de beëindiging van de overeenkomt tot u en Happy Bodies. In dat geval zal Happy Bodies u informeren over de verlengde duur van de opslag van uw persoonsgegevens en het zwaarwegende belang dat Happy Bodies daarvoor heeft.

8. Wijziging van het privacy statement

Happy Bodies is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. Indien Happy Bodies overgaat tot wijziging van het privacy statement zal u daarover geïnformeerd worden via de website.

9. Welke persoonsgegevens Happy Bodies verwerkt

Door u te verstrekken (persoons)gegevens:
Persoonsgegevens die Happy Bodies via het gebruik van de website verkrijgt worden uitsluitend op basis van een door u gegeven toestemming verwerkt. De door u via de website verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om contact met u op te nemen en u te informeren over de door Happy Bodies geleverde diensten. Happy Bodies zal persoonsgegevens die u via de website verstrekt nimmer aan derden verstrekken, tenzij Happy Bodies daartoe op grond van een wettelijke plicht gehouden is.

Indien u een contactformulier op de website invult, verwerkt Happy Bodies in ieder geval de volgende persoonsgegevens:

Uw naam;
Uw e-mailadres;
Uw telefoonnummer.

Sociale media

Indien u de website van Happy Bodies bezoekt kunnen wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken indien u sociale mediafuncties gebruikt, waaronder de ‘Like functie’ die op onze website staat. Door Happy Bodies op Facebook of andere sociale media te liken kan Happy Bodies inzicht krijgen in bepaalde persoonsgegevens die u via deze sociale mediabedrijven hebt gedeeld. Meer informatie over de door ons verkregen persoonsgegevens kunt u via het betreffende sociale medianetwerk verkrijgen.

Cookies

Happy Bodies gebruikt (online)software en/of cookies om het gebruik van de website te analyseren. De volgende (online)software en cookies worden gebruikt:

Google Analytics

Happy Bodies gebruikt de software van Google Analytics om inzicht te krijgen in het websiteverkeer. Via Google Analytics verzamelt Happy Bodies geen IP-adressen. De door Google verzamelde informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

De door Google Analytics verzamelde gegevens wordt overgebracht naar servers van Google in de Verenigde Staten. Google voldoet aan de eisen die het Privacy Shield stelt en biedt daarmee een passend beschermingsniveau.

Overeenkomst

Indien u een overeenkomst sluit met Happy Bodies zal Happy Bodies ook persoonsgegevens van u verwerken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst. Voor de verwerking van persoonsgegevens die Happy Bodies verwerkt die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een gesloten overeenkomst zal Happy Bodies u eerst om toestemming vragen alvorens deze persoonsgegevens te verwerken.

Indien u een lidmaatschapsovereenkomst aangaat of als u al reeds een dergelijke overeenkomst met Happy Bodies bent aangegaan zal Happy Bodies voor de uitvoering van deze overeenkomst in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u vragen en deze verwerken teneinde de overeenkomst uit te kunnen voeren:

Uw naam;
Uw adres;
Uw telefoonnummer;
Uw geslacht;
Uw geboortedatum;
Uw IBAN nummer.

Naast de persoonsgegevens die Happy Bodies verwerkt voor het sluiten van een lidmaatschapsovereenkomst verwerkt Happy Bodies ook persoonsgegevens indien u gebruik maakt van de diensten c.q. faciliteiten van Happy Bodies. Deze gegevens verwerkt Happy Bodies ook om de overeenkomst met u naar behoren uit te voeren. Het betreft in ieder geval de volgende (persoons)gegevens:

Uw lidmaatschapsnummer;
Het door u gekozen lidmaatschap;
Afgenomen aanvullende diensten;
Uw voorkeurslocatie (stamlocatie) van Happy Bodies;
Op welke wijze u lid bent geworden;
Laatste en aantal bezoeken;
(On)betaalde facturen van Happy Bodies;
Gegevens die u via de applicatie heeft opgegeven.

Om de overeenkomst met u naar behoren uit te voeren verwerkt Happy Bodies ook een aantal gegevens over uw gezondheid, welke krachtens de huidige wetgeving als bijzondere persoonsgegevens worden aangemerkt. Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens heeft Happy Bodies uw expliciete toestemming gevraagd. Indien u uw toestemming geeft voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, waaronder medische gegevens verwerkt Happy Bodies in ieder geval de volgende gegevens:

Uw gewicht;
Uw lengte;
Uw spiermassa;
Uw vetmassa;
Uw eventuele blessures of medische ongemakken (anamnese);
Uw ontwikkeling met betrekking tot conditie, spieropbouw etc.

Happy Bodies Applicatie

Indien u gebruik maakt van de door Happy Bodies ontwikkelde mobiele telefoon applicatie (hierna: de App) verwerkt Happy Bodies ook persoonsgegevens die u via de App verstrekt die Happy Bodies zal gebruiken om de overeenkomst met u uit te voeren, zoals het bijhouden van uw afspraken in de agenda.

Bij het gebruik van de App wordt gevraagd om de volgende persoonsgegevens te verstrekken, welke gegevens gebruikt worden om de lidmaatschapsovereenkomst uit te voeren en u extra diensten aan te kunnen bieden:

Uw naam;
Uw email;
Uw voorkeurslocatie (stamlocatie) van Happy Bodies.

———————————————————————————————————————————
[1]Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).