Algemene Voorwaarden Happy Bodies

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle clubs die onderdeel zijn van de keten van Happy Bodies. Deze clubs zijn terug te vinden op de website: www.happybodies.nl

For ENGLISH, see below.

 

Voorwaarden voor inschrijving

Voorwaarden voor inschrijving vanaf 18 jaar
Om te kunnen inschrijven kan men worden gevraagd de volgende documenten te overhandigen:
- Een geldig legitimatiebewijs (Paspoort, Identiteitsbewijs of Rijbewijs)
- Een bankpas met rekeningnummer (naam en rekeningnummer moet zichtbaar zijn)
Deze gegevens dienen overeen te komen met de gegevens welke worden ingevuld op het aanmeldingsformulier. De persoon die zich inschrijft is zich bewust van het feit dat de nummers van deze twee documenten digitaal kunnen worden opgeslagen in de ledenadministratie van Happy Bodies (hierna te noemen: HB).
Voorwaarden voor inschrijving voor minderjarigen vanaf 12 jaar
Een ouder, of op grond van de wet aangestelde voogd, dient mee te komen voor de inschrijving en ondertekening van het aanmeldingsformulier. Verder gelden bovenvermelde voorwaarden (zie voorwaarden voor inschrijving vanaf 18 jaar) met als aanvullende voorwaarde: een geldig legitimatiebewijs van de ouder, of op grond van de wet aangestelde voogd, dient bij inschrijving te worden overhandigd (Paspoort, Identiteitsbewijs of Rijbewijs). Minderjarigen onder 12 jaar oud worden niet toegelaten als lid bij HB.

HB biedt diverse abonnementsperioden aan, te weten: 12 en 24 maanden, waarbij de prijzen verschillen per abonnement. Uitzonderingen qua abonnementsvorm, prijs of duur van het abonnement worden door de directie bepaald en zijn voor het lid bindend.
Voor iedere inschrijving geldt dat voor de maand van inschrijving een pro rato bedrag wordt berekend voor de resterende dagen van de inschrijfmaand. De officiële start van de vaste abonnementsperiode is de 1e dag van de eerstvolgende gehele maand. Bij iedere inschrijving betaalt het lid € 20,- administratiekosten en € 99,- voor het startpakket.
Voor beide abonnementsvormen geldt dat het lid gedurende de looptijd van de overeenkomst onbeperkt gebruik kan maken van alle faciliteiten binnen de healthclub, behoudens een aantal specifieke faciliteiten/producten. Voor deze faciliteiten/producten wordt een extra vergoeding gevraagd.
Bij verlies of schade aan pas/armband, welke de pas/armband onbruikbaar maakt, dient het lid een nieuwe pas/armband aan te schaffen voor de prijs van € 10,- per pas of € 15,- per armband.
Ieder abonnement is een overeenkomst voor onbepaalde tijd en wordt na de eerste overeengekomen minimale abonnementsperiode verlengd met telkens 1 kalendermaand en is vanaf dat moment maandelijks opzegbaar, met inachtneming van de geldende opzegtermijn.

In het geval van een opzegging binnen de eerste overeengekomen minimale abonnementsperiode, welke minstens 1 gehele kalendermaand vóór de officiële einddatum van de vaste periode wordt ingediend, geldt dat de officiële einddatum van deze minimale abonnementsperiode wordt aangehouden. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk, met uitzondering van verhuizing buiten een straal van 15 km buiten de healthclub, en niet komen te wonen binnen een straal van 15 km binnen een van de andere healthclubs van Happy Bodies, wat middels een inschrijfbewijs van de nieuwe gemeente moet worden aangetoond. In het geval van een opzegging welke binnen 1 maand voor het verstrijken van de vaste abonnementsperiode, of na de vaste abonnementsperiode ingediend wordt, geldt een opzegtermijn van 1 gehele kalendermaand.
Opzeggen is alleen mogelijk middels de tablet in de club, een aangetekend schrijven of ingevuld opzegformulier, verkrijgbaar aan de balie van de healthclub. Telefonische en mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd, evenals opzeggingen per email. Bij uitschrijving middels een opzegformulier aan de balie ontvangt u van HB een bewijs van inlevering. Bewaar dit formulier goed, dit is echter nog geen opzegbevestiging. De opzegbevestiging ontvangt u bij correcte uitschrijving per email met daarin de einddatum van het abonnement.

In geval van blessure of langdurige ziekte is het mogelijk voor de minimale duur van 1 maand en maximale duur van 3 maanden het abonnement te bevriezen, waar per bevriezing € 10,- aan administratiekosten in rekening wordt gebracht. Voor bevriezing door blessure of langdurige ziekte is een schriftelijk bewijs nodig in de vorm van een doktersverklaring ter bevestiging van de blessure/ziekte. Indien de behandelend arts deze niet afgeeft kan deze bij een niet-behandelend arts worden verkregen, conform de wettelijke richtlijnen van de KNMG. De bevriezing start altijd op de 1e van de nieuwe kalendermaand na ontvangst van het bewijsstuk. Bevriezen met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Bij bevriezing wordt de einddatum van het abonnement verlengd met eenzelfde periode, inclusief financiële verplichtingen van die periode. Bevriezing geldt niet voor bijvoorbeeld stage, werk, studie of vakantie, met uitzondering van vakanties met een duur van minimaal 2 maanden aaneengesloten. Tijdens de bevriezing wordt het abonnementsgeld doorbetaald, wat na melding van het lid aan HB bij beterschap wordt gecorrigeerd middels “gratis” extra maanden (maximaal 3 worden er gecompenseerd). Na beëindiging van een abonnement blijven eventuele openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct voldaan te worden. Hetzelfde geldt voor termijnen welke na beëindiging van een abonnement alsnog worden gestorneerd en bijbehorende stornokosten. Ongeacht het wel of niet gebruiken van de faciliteiten van HB blijft de klant verplicht de maandelijkse termijnen te voldoen. De mate van gebruik staat los van de betalingsverplichting. HB behoudt zich het recht voor om in geval van wangedrag klanten te weigeren en abonnementen voortijdig/per direct te beëindigen waarbij de verplichting tot betaling tot het einde contract onverminderd blijft.

Overige algemene bepalingen
HB behoudt zich het recht voor om een van de healthclubs, of onderdelen hiervan, tijdelijk of blijvend te wijzigen en de healthclubs geheel of gedeeltelijk af te sluiten tijdens feestdagen, verbouwingen en interne opleidingsdagen, zonder dat restitutie van lidmaatschapsgelden mogelijk is.
HB behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks te verhogen, wat middels een nieuwsbrief of email zal worden gecommuniceerd. Deze verhoging geeft geen recht tot beëindiging van het abonnement, tenzij deze verhoging meer dan 10% per jaar bedraagt.
Bij ondertekening verklaart het lid de door HB opgestelde huisregels te allen tijde na te leven en zich bewust te zijn dat bij het breken van de huisregels de toegang tot HB geweigerd zal worden, wat het lid niet ontslaat van de betalingsverplichting die de volledige contractduur met zich meebrengt.
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij een wijziging in de contact- en/of adresgegevens is het lid zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van deze gegevens. Eventueel ontstane kosten bij het nalaten van deze verantwoordelijkheid komen voor rekening van het lid.
HB is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct of indirect van respectievelijk van of aan goederen van deelnemers of derden.
HB stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van leden of aanwezigen in het pand, noch voor kwetsuren welke bijvoorbeeld ontstaan door het achterhouden van medische informatie bij inschrijving of door onjuist gebruik van de apparatuur c.q. faciliteiten.
HB behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden alsmede de Huisregels en overige bepalingen aan te vullen c.q. aan te passen. Wijzigingen hierin zullen kenbaar gemaakt worden middels nieuwsbrief of email, waarna deze regels en bepalingen bindend zullen zijn voor ieder lid.
 

Wijze van betaling
Bij aanmelding middels aanmeldformulier of tablet verplicht het lid zich tot het betalen van het verschuldigde abonnementsbedrag tot einde contract. Het einde van een lidmaatschap wordt bepaald door middel van de opzegprocedure omschreven in de Algemene Voorwaarden onder artikel 3.
Bij ondertekening geeft men toestemming tot het automatisch incasseren van het door het lid opgegeven rekeningnummer, volgens de regels van het incasseren die aan de voorzijde nader zijn omschreven. Rond iedere 1een/of 15evan de maand wordt het abonnementsgeld van die maand geïncasseerd. Het lid betaalt dus in de regel vooruit. Andersoortige betalingen dan automatische incasso voor abonnementen zijn niet mogelijk. Bij vooruitbetaalde termijnen vindt onder geen beding restitutie van abonnementsgelden plaats.
 

Wanneer betaling uitblijft
Per incassoronde wordt er maximaal één termijn geïncasseerd, met uitzondering van het 1eincasso bij inschrijving. Wanneer een termijn wordt gestorneerd, of om welke andere reden dan ook niet wordt betaald, dan wordt er nogmaals halverwege de maand getracht het bedrag te incasseren, met vermeerdering van € 7,50 per post aan administratiekosten. Vindt er wederom geen betaling plaats, dan ontvangt het lid een brief of email met daarin de betalingsherinnering en bijbehorende administratiekosten.
Wanneer hieraan, binnen de gestelde betalingstermijn, gehoor wordt gegeven zal er weer volgens de vaste procedure geïncasseerd worden. Wordt aan de betalingsherinnering geen gehoor gegeven en/of niet tijdig betaald, dan wordt het totaal openstaand abonnementsbedrag en eventueel nog te factureren termijnen tot einde contract opeisbaar gesteld en uit handen gegeven aan het door HB aangestelde incassobureau. Het incassobureau zal nog eenmaal een herinneringsbrief versturen. Bij het uitblijven van betaling van het totale openstaande bedrag rekent het incassobureau minimaal € 40 euro aan incassokosten en worden rentekosten in rekening gebracht. Deze komen voor rekening van het lid en die dient deze tezamen met de hoofdsom te voldoen aan het incassobureau.
Nadat het lid is doorgestuurd naar het incassobureau is het gebruik van de faciliteiten van HB niet meer mogelijk. Betalingen en de algehele communicatie over het lidmaatschap dient vanaf dat moment via het incassobureau te verlopen. Pas wanneer het volledige bedrag aan het incassobureau betaald is wordt er aan het lid weer toegang verleend tot de healthclub.
 

Overige bepalingen
Jeugdleden die de leeftijdsgrens overschrijden van 18 jaar en dus ook meer abonnementsgeld dienen te betalen overeenkomstig hun nieuwe leeftijdscategorie, betalen vanaf dat moment automatisch het reguliere tarief en geeft geen recht tot ontbinding of beëindiging van het lidmaatschap en bijbehorende financiële verplichtingen.

Op deze overeenkomst is het Nederlandse Recht van toepassing. Indien een bepaling uit het abonnement en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.
Aanvaarding van het lidmaatschap geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring van de direct van HB.
Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van HB geschiedt voor eigen risico. Ieder lid dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook, of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik/deelname voor hem/haar medisch verantwoord is.

Gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van HB zijn alleen mogelijk met schone binnenschoenen en handdoek. Het niet meebrengen of gebruiken van deze zaken kan ontzegging tot de club tot gevolg hebben.

Er geldt voor alle abonnementen van 12 of 24 maanden (m.u.v. Leusden en Leidsche Rijn) een 100% tevredenheidgarantie. Hiervoor dient u aan de volgende beide voorwaarden te voldoen:

 • 20x volledig voltooide Milon training
 • U traint maximaal 2x per kalenderweek (ma t/m zo) met minimaal 1 rustdag ertussen

Na 90 dagen mag u zelf de balans opmaken. Bent u niet tevreden? Geen probleem, dan wordt uw lidmaatschap ontbonden en krijgt u uw betaalde lidmaatschapsgeld terug (excl. eenmalige administratiekosten en startpakket). Overige garantiebepalingen: - de garantieperiode start op de eerste training na de instelronde – de 20etraining dient binnen 90 dagen voltooid te zijn – u dient op de 20etraining een volledig ingevuld uitschrijfformulier en uw garantiekaart met pasje/bandje in te leveren.

Bij Happy Bodies worden uw digitale gegevens veilig bewaard en gebruikt. Meer informatie hierover kunt u vinden in de Privacy Statement van Happy Bodies.
 

Bij bepalingen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist de directie van HB. Deze beslissing is voor het lid bindend.

 

 

TERMS AND CONDITIONS HAPPY BODIES

 

Terms for signing up 
Sign-up terms for 18 year old’s and over
If you would like to sign up, you can be asked to hand over the following personal papers:
- A valid identity document (passport, identity card or driving license)
- A bank card with account number (name and account number must be visible)
These personal data should correspond with the information that must be filled in on the application form. The person signing up must be aware of the fact that the numbers of both of these papers can be digitally stored in the membership administration of Happy Bodies (hereinafter referred to as HB).
Sign-up terms for minors (12 years and older)
A parent, or a guardian who has been appointed by virtue of the law, must come along for the registration and signing of the registration form. Later on, the abovementioned conditions apply. (see sign-up terms for 18 years and over). There is, though, an additional condition: a valid identity document of a parent, or a guardian who has been appointed by virtue of the law, must be handed over when signing up. This may be a passport, identity card or a driving license. Minors below the age of 12 will not be admitted as a member of Happy Bodies.

HB offers various subscription periods, which are 12 months and 24 months, in which prices vary. Exceptions regarding the price, duration and type of subscription are to be specified by the management and are binding to the member. A pro rata amount for the month, if signing up for the remaining days of the month, is being calculated for every registration. The first day of the next entire month is the official start of the common subscription period. When signing up, every member pays € 20,- for administration costs and € 99,- for the startpackage.
In both subscription options, whether it is 12 or 24 months, every member has unlimited access to every facility within the club, except for a few specific facilities. These facilities require an additional fee. When losing or damaging the pass/bracelet, which will make it unusable, the member must purchase a new pass/bracelet. The costs are € 10,- per pass and € 15,- euros per bracelet. Every subscription is a contract of indefinite duration. After the first agreed subscription period, the subscription will be renewed for 1 calendar month at a time. From then on, it is possible to terminate the contract monthly, in compliance with the applicable notice period.

When terminating the contract in the first agreed minimum of the subscription period, there is a notice period of one month. Terminating the contract prematurely is only possible when moving outside a 15 kilometer radius of the health club and when another location of the health club isn’t located in a 15 kilometer radius of your new place. The last must be shown by means of a registration of the new municipality. In case of terminating the contract after the common subscription period, or within one month before the common subscription period will end, a notice period of one entire calendar month applies. Termination of the contract is only possible by means of the tablet in the club, a registered letter or a completed termination form, which is available at the health club's desk. Telephonic or oral terminations will not be accepted, as well as cancellations by email. When terminating by means of a termination form, you receive a proof of submitting. Keep this form in a safe place, this is not yet a confirmation of termination. When correctly unsubscribed, a confirmation will be sent by email, giving the end date of the subscription.

When a member is injured or ill for a prolonged period, it is possible to 'freeze' the subscription. The period of freezing the subscription must be at least one month, up to three months. An administrative fee of € 10,- is being charged for each 'freezing'. When freezing a subscription because of an injury or prolonged illness, a written proof by means of a medical certificate is needed, to confirm the injury/illness. When the treating physician won't issue this certificate, it is possible to obtain it from a non-treating physician, in accordance with the legal guidelines of the KNMG (Dutch federation of professional association of doctors). The freezing of the subscription always starts on the first day of the new calendar month, after receiving the certificate of proof. Freezing the subscription with retroactive force is not possible. When freezing the subscription, the end date will be extended with a similar period, including the financial obligations. There are a few exceptions. For example, freezing a subscription does not apply to internships, employment, studies or holidays, except for holidays that last for an uninterrupted period of at least 2 months. There is a continuation of the subscription fee during the period of freezing. When the member has announced recovery, the continuation will be adjusted by means of "free" extra months (there will be a maximum compensation of 3 months). Any instalments that might still be outstanding after terminating a contract, will remain due and the payment must be immediately made. The same applies for instalments that are still being reversed, plus an associated cancellation fee. The member still remains obliged to pay the monthly amount, whether using all the facilities of HB or not. The extent of usage is unconnected to the payment obligation. HB reserves the right to refuse customers in case of misbehavior, and also to prematurely terminate contracts of immediate effect. In this case, payment obligation will be undiminished until the end of the contract.

Other General Terms
HB reserves the right to modify one of the - or parts of the - health clubs, whether it's temporarily or permanently, and to partly or entirely close the health clubs during renovations, intern training days, and several days in the holiday season. A refund of the membership fees will not be possible in these cases.
HB reserves the right to annually raise all tariffs. This will be communicated by means of a newsletter or an email. This raise does not give the member any right to terminate the contract, unless this raise is more than 10% a year. When signing up, the member agrees to comply with all the house rules. The member must be aware that breaking these rules will ensure that access to HB will be refused. Refusal of access will not take away the payment obligation for the entire duration of the subscription. The membership is strictly personal and not transferable. The member itself is responsible for communicating any changes in the subscription and/or address details.
Any potential arising costs when omitting this responsibility, will be accounted for the member.
HB is not liable for loss of property, embezzlement, theft or damage, direct as well as indirect to property of thirds.
HB is not liable for any accidents of members or attendees in the building. Neither is HB liable for injuries that might occur because of withholding medical information when signing up, or inappropriate usage of equipment and/or facilities.
HB reserves the right to complement and/or adjust the Terms and Conditions, as well as the House Rules and other general terms. Any modifications will be communicated by means of a newsletter or an email. These rules and conditions will hereafter be binding for each member.
 

Method of payment
When signing up by means of a registration form or a tablet, the member obliges itself to the payment of the due subscription fee until the last day of the contract. The end of the membership will be determined by means of the termination procedure, specified in the Terms and Conditions, section 3. One gives permission to automatically collect the subscription fee of the bank account number the member provided HB with, in accordance with the collecting rules, explained on the front side of the subscription form. The subscription fee will be collected around every 1st and/or 15th of the month. So, generally, the member pays in advance. Any other types of payment, next to the automatic collection, are not possible. It is not possible to receive a refund when paying in advance.
 

When payments are not made
There is a maximum of collecting one instalment per collecting round, except for the first collection when signing up. When an instalment is being reversed, or a payment is not made for another reason, there is another attempt of collecting the amount halfway through the month. This amount has an increase of € 7,50 of administration costs. When there is no payment once again, the member will receive a letter or an email with a reminder of payment and corresponding administration costs. When the member is responsive to this within the specified period of payment, collecting will continue through a set procedure. When the response to the payment reminder is not on time or not at all, the outstanding subscription fee and still outstanding instalments will be stated claimable until the end of the contract. The case will also be handed out to a collection agency appointed by HB. The collection agency will once again send a reminder. The collection agency charges at least € 40,- of collection costs when the payment is not made. Interest costs are also charged. These costs are for the account of the member and must be satisfied with the collection agency, together with the principal amount. The member can no longer use the facilities of HB after being sent to the collection agency. From then on, payments and the overall communication about the membership must go through the collection agency. The only possibility to gain access to the health club again, is when the payment process is complete.
 

Other terms
Youth members who exceed the age limit of 18 years, must pay more subscription money that corresponds with their new age category. From then on, they automatically pay the regular tariff and the raise doesn't give any right to dissolute or terminate the membership and the associated financial obligations.
The Dutch Law applies to this agreement. In case a provision in the subscription and/or terms appears to be void, this doesn't affect the validity of the entire agreement.
Acceptance of the membership must occur under reservation of approval of HB. Any use of the facilities is for one's own risk. Before using any facilities, or participating in any activities, every member must ascertain that usage/participation is medically justifiable. 
Usage of the facilities of HB is only possible with clean indoor shoes and a towel. A member can be denied of access to the club when not bringing these.

There is a satisfaction guarantee of 100% for every subscription of 12 or 24 months (except for Leusden and Leidsche Rijn). For this you must meet the following two conditions:

 • 20x fully completed Milon training
 • You train for a maximum of twice a calanderweek (mon. to sun.) with a minimum of 1 day rest between the two training days

You may take stock yourself within 90 days. Not satisfied? That is not a problem, your membership will be terminated and you will get a full refund of the paid amount (with a deduction of the administration and setup costs). Other guarantee provisions: - the period of guarantee starts on the first training after the set up training – the 20thtraining should be completed within the 90 days – you will fill in a complete termination form on the 20thtraining and you will hand in the guarantee card and the Milon Card/Bracelet. 

Happy Bodies will safely store and use your digital data. More information about this is to be found in the Privacy Statement of Happy Bodies.
 

In case of provisions that are not provided in these conditions, the management of HB shall decide. This decision is binding for the member.

 • Eenvoudig maar toch doeltreffend. Je steekt het pasje in het toestel en deze wordt direct ingesteld op jouw maten en niveau.

  Miranda
 • Sinds 18 januari ben ik bijna 10 kilo VET kwijtgeraakt: ik merk het aan mijn buik (die ik niet meer heb)...

  Daniëlle van Oostdrop
 • We zijn nu een half jaar verder, ik zit inmiddels ruim in fase 3 en ben al 17 kilo afgevallen.

  Saskia Nagel
 • Door de geavanceerde techniek is trainen met de Milon Cirkel een stuk minder blessuregevoelig dan trainen met losse gewichten.

  Gerard
 • Omdat de toestellen worden ingesteld op jouw niveau, is het zelfs voor mij mogelijk om blessurevrij te sporten.

  Martha
 • Een volledige workout, incl. douche in slechts 1 uurtje. Happy Bodies heeft sporten (ook voor mij) leuk & effectief gemaakt

  Richard
 • In 2 rondjes op de Milon Cirkel een volledige work-out voor alle spiergroepen.

  Selma
Miranda Daniëlle van Oostdrop Saskia Nagel Gerard Martha Richard Selma

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.