• standaard

Nieuws

 • Happy Bodies breidt uit in Amsterdam

  Na alle enthousiaste reacties van de leden in Amstelveen op de uitbreiding in...

  Lees meer
 • Happy Bodies op RTL 4

  Begin oktober is Happy Bodies op RTL 4 geweest, bij het programma Lifestyle...

  Lees meer
 • Happy Bodies Amstelveen breidt uit!

  Vanaf 25 oktober 2016 is in Amstelveen 110 m2 aan trainingsruimte toegev...

  Lees meer
Meer nieuws

Algemene Voorwaarden Happy Bodies Amstelveen

Algemene voorwaarden Happy Bodies

Algemene Voorwaarden Happy Bodies

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle clubs die onderdeel zijn van de keten van Happy Bodies. Deze clubs zijn terug te vinden op deze website.

Voorwaarden voor inschrijving

Voorwaarden voor inschrijving vanaf 18 jaar
Om te kunnen inschrijven kan men worden gevraagd de volgende documenten te overhandigen:
- Een geldig legitimatiebewijs (Paspoort, Identiteitsbewijs of Rijbewijs)
- Een bankpas met rekeningnummer (naam en rekeningnummer moet zichtbaar zijn)
Deze gegevens dienen overeen te komen met de gegevens welke worden ingevuld op het aanmeldingsformulier. De persoon die zich inschrijft is zich bewust van het feit dat de nummers van deze twee documenten digitaal kunnen worden opgeslagen in de ledenadministratie van Happy Bodies (hierna te noemen: HB).
Voorwaarden voor inschrijving voor minderjarigen vanaf 12 jaar
Een ouder, of op grond van de wet aangestelde voogd, dient mee te komen voor de inschrijving en ondertekening van het aanmeldingsformulier. Verder gelden bovenvermelde voorwaarden (zie voorwaarden voor inschrijving vanaf 18 jaar) met als aanvullende voorwaarde: een geldig legitimatiebewijs van de ouder, of op grond van de wet aangestelde voogd, dient bij inschrijving te worden overhandigd (Paspoort, Identiteitsbewijs of Rijbewijs). Minderjarigen onder 12 jaar oud worden niet toegelaten als lid bij HB.

Abonnementsvoorwaarden
HB biedt diverse abonnementsperioden aan, te weten: 12 en 24 maanden, waarbij de prijzen verschillen per abonnement. Uitzonderingen qua abonnementsvorm, prijs of duur van het abonnement worden door de directie bepaald en zijn voor het lid bindend.
Voor iedere inschrijving geldt dat voor de maand van inschrijving een pro rato bedrag wordt berekend voor de resterende dagen van de inschrijfmaand. De officiële start van de vaste abonnementsperiode is de 1e dag van de eerstvolgende gehele maand. Bij iedere inschrijving betaalt het lid € 45,- instelkosten en € 15,- administratiekosten.
Voor beide abonnementsvormen geldt dat het lid gedurende de looptijd van de overeenkomst onbeperkt gebruik kan maken van alle faciliteiten binnen de healthclub, behoudens een aantal specifieke faciliteiten/producten. Voor deze faciliteiten/producten wordt een extra vergoeding gevraagd.
Bij verlies of schade aan de pas, welke de pas onbruikbaar maakt, dient het lid een nieuwe pas aan te schaffen voor de prijs van € 10,-.
Ieder abonnement is een overeenkomst voor onbepaalde tijd en wordt na de eerste overeengekomen minimale abonnementsperiode verlengd met telkens 1 kalendermaand en is vanaf dat moment maandelijks opzegbaar, met inachtneming van de geldende opzegtermijn.

Opzegvoorwaarden
In het geval van een opzegging binnen de eerste overeengekomen minimale abonnementsperiode, welke minstens  1 gehele kalendermaand vóór de officiële einddatum van de vaste periode wordt ingediend, geldt dat de officiële einddatum van deze minimale abonnementsperiode wordt aangehouden. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk, met uitzondering van verhuizing buiten een straal van 15 km buiten de healthclub, en niet komen te wonen binnen een straal van 15 km binnen een van de andere healthclubs van Happy Bodies, wat middels een uitschrijfbewijs van de plaatselijke gemeente van de healthclub of inschrijfbewijs van de nieuwe gemeente moet worden aangetoond. In het geval van een opzegging welke binnen 1 maand voor het verstrijken van de vaste abonnementsperiode, of na de vaste abonnementsperiode ingediend wordt, geldt een opzegtermijn van 1 gehele kalendermaand.
Opzeggen is alleen mogelijk middels een aangetekend schrijven of ingevuld opzegformulier, verkrijgbaar aan de balie van de healthclub. Telefonische en mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd, evenals opzeggingen per email. Aan de balie ontvangt u van HB een bewijs van inlevering van het opzegformulier. Bewaar dit formulier goed, dit is echter nog geen opzegbevestiging. De opzegbevestiging ontvangt u bij correcte uitschrijving per email met daarin de einddatum van het abonnement.

In geval van blessure of langdurige ziekte is het mogelijk voor de minimale duur van 1 maand en maximale duur van 3 maanden het abonnement te bevriezen, waar per bevriezing € 10,- aan administratiekosten in rekening wordt gebracht. Voor bevriezing door blessure of langdurige ziekte is een schriftelijk bewijs nodig in de vorm van een doktersverklaring ter bevestiging van de blessure/ziekte. Indien de behandelend arts deze niet afgeeft kan deze bij een niet-behandelend arts worden verkregen. De bevriezing start altijd op de 1e van de nieuwe kalendermaand na ontvangst van het bewijsstuk. Bevriezen met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Bij bevriezing wordt de einddatum van het abonnement verlengd met eenzelfde periode, inclusief financiële verplichtingen van die periode. Bevriezing geldt niet voor bijvoorbeeld stage, werk, vakantie of studie. Tijdens de bevriezing wordt het abonnementsgeld doorbetaald, wat na melding van het lid aan HB bij beterschap wordt gecorrigeerd middels “gratis” extra maanden (maximaal 3). Na beëindiging van een abonnement blijven eventuele openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct voldaan te worden. Hetzelfde geldt voor termijnen welke na beëindiging van een abonnement alsnog worden gestorneerd. Ongeacht het wel of niet gebruiken van de faciliteiten van HB blijft de klant verplicht de maandelijkse termijnen te voldoen. De mate van gebruik staat los van de betalingsverplichting. HB behoudt zich het recht voor om in geval van wangedrag klanten te weigeren en abonnementen voortijdig/per direct te beëindigen waarbij de verplichting tot betaling tot het einde contract onverminderd blijft.

Overige algemene bepalingen
HB behoudt zich het recht voor om een van de healthclubs, of onderdelen hiervan, tijdelijk of blijvend te wijzigen en de healthclubs geheel of gedeeltelijk af te sluiten tijdens feestdagen, verbouwingen en interne opleidingsdagen, zonder dat restitutie van lidmaatschapsgelden mogelijk is.
HB behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks te verhogen, wat middels een nieuwsbrief of email zal worden gecommuniceerd. Deze verhoging geeft geen recht tot beëindiging van het abonnement, tenzij deze verhoging meer dan 10% per jaar bedraagt.
Bij ondertekening verklaart het lid de door HB opgestelde huisregels te allen tijde na te leven en zich bewust te zijn dat bij het breken van de huisregels de toegang tot HB geweigerd zal worden, wat het lid niet ontslaat van de betalingsverplichting die de volledige contractduur met zich meebrengt.
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij een wijziging in de contact- en/of adresgegevens is het lid zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van deze gegevens. Eventueel ontstane kosten bij het nalaten van deze verantwoordelijkheid komen voor rekening van het lid.
HB is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct of indirect van respectievelijk van of aan goederen van deelnemers of derden.
HB stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van leden of aanwezigen in het pand, noch voor kwetsuren welke bijvoorbeeld ontstaan door het achterhouden van medische informatie bij inschrijving of door onjuist gebruik van de apparatuur c.q. faciliteiten. HB behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden alsmede de Huisregels en overige bepalingen aan te vullen c.q. aan te passen. Wijzigingen hierin zullen kenbaar gemaakt worden middels nieuwsbrief of email, waarna deze regels en bepalingen bindend zullen zijn voor ieder lid.

Wijze van betaling
Bij ondertekening van het aanmeldingsformulier verplicht het lid zich tot het betalen van het verschuldigde abonnementsbedrag tot einde contract. Het einde van een lidmaatschap wordt bepaald door middel van de opzegprocedure omschreven in de Algemene Voorwaarden onder artikel 3.
Bij ondertekening geeft men toestemming tot het automatisch incasseren van het door het lid opgegeven rekeningnummer, volgens de regels van het incasseren die aan de voorzijde nader zijn omschreven. Rond iedere 1e van de maand wordt het abonnementsgeld van die maand geïncasseerd. Het lid betaalt dus in de regel vooruit. Andersoortige betalingen dan automatische incasso voor abonnementen zijn niet mogelijk. Bij vooruitbetaalde termijnen vindt onder geen beding restitutie van abonnementsgelden plaats.

Wanneer betaling uitblijft
Per maand wordt er maximaal één termijn geïncasseerd, met uitzondering van het 1e incasso bij inschrijving.  Wanneer een termijn wordt gestorneerd, of om welke andere reden dan ook niet wordt betaald, ontvangt het lid een brief of email met daarin de betalingsherinnering en wordt € 7,50 per post aan administratiekosten in rekening gebracht.
Wanneer hieraan, binnen de gestelde betalingstermijn, gehoor wordt gegeven zal er weer volgens de vaste procedure geïncasseerd worden. Wordt aan de betalingsherinnering geen gehoor gegeven en niet tijdig betaald wordt, dan wordt het totaal openstaand abonnementsbedrag en eventueel nog te factureren termijnen tot einde contract opeisbaar gesteld en uit handen gegeven aan het door HB aangestelde incassobureau. Het incassobureau zal nog eenmaal een herinneringsbrief versturen. Bij het uitblijven van betaling van het totale openstaande bedrag rekent het incassobureau minimaal € 40 euro aan incassokosten en worden rentekosten in rekening gebracht. Deze komen voor rekening van het lid en die dient deze tezamen met de hoofdsom te voldoen aan het incassobureau.
Nadat het lid is doorgestuurd naar het incassobureau is het gebruik van de faciliteiten van HB niet meer mogelijk. Betalingen en de algehele communicatie over het lidmaatschap dient vanaf dat moment via het incassobureau te verlopen. Pas wanneer het volledige bedrag aan het incassobureau betaald is wordt er aan het lid weer toegang verleend tot de healthclub.

Overige bepalingen
Jeugdleden die de leeftijdsgrens overschrijden van 18 jaar en dus ook meer abonnementsgeld dienen te betalen overeenkomstig hun nieuwe leeftijdscategorie, betalen vanaf dat moment automatisch het reguliere tarief en geeft geen recht tot ontbinding of beëindiging van het lidmaatschap en bijbehorende financiële verplichtingen.
Op deze overeenkomst is het Nederlandse Recht van toepassing. Indien een bepaling uit het abonnement en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.
Aanvaarding van het lidmaatschap geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring van de directie van HB.
Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van HB geschiedt voor eigen risico. Ieder lid dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook, of deelname aan welke activiteit dan ook, zich er van te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is.
Lidmaatschappen langer dan 12 maanden, kunnen na de 12 maanden worden opgezegd, maar dan wel met een verrekening met een jaarlidmaatschap. De gegeven korting wordt met terugwerkende kracht berekend en verrekend, waarbij er tevens 15 euro aan administratiekosten in rekening wordt gebracht voor deze omzetting.
Er geldt voor alle abonnementen van 12 of 24 maanden een 100% tevredenheidgarantie: als u binnen 90 dagen tijd minimaal 20 x op de Milon Cirkel traint, met een minimum van 1 x in de 5 dagen en een maximum van 2 x per week, dan is HB overtuigd dat u resultaten heeft geboekt. HB belooft echter niet het perfecte lichaam. Binnen 90 dagen mag u zelf de balans opmaken. Bent u niet tevreden? Geen probleem, indien u dit op de 20e training aangeeft, dit is daartoe de enige mogelijkheid, en direct tijdens diezelfde training een uitschrijfformulier invult, krijgt u uw geld teruggestort en wordt uw lidmaatschap per direct ontbonden. Indien HB een of meerdere maandbedragen of overige kosten niet heeft kunnen incasseren of wordt er een bedrag gestorneerd, dan vervalt de garantiemogelijkheid.
Bij bepalingen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist de directie van HB. Deze beslissing is voor het lid bindend.

Nieuws

 • Happy Bodies breidt uit in Amsterdam

  Na alle enthousiaste reacties van de leden in Amstelveen op de uitbreiding in...

  Lees meer
 • Happy Bodies op RTL 4

  Begin oktober is Happy Bodies op RTL 4 geweest, bij het programma Lifestyle...

  Lees meer
 • Happy Bodies Amstelveen breidt uit!

  Vanaf 25 oktober 2016 is in Amstelveen 110 m2 aan trainingsruimte toegev...

  Lees meer
Meer nieuws
 • "*Alles bij de hand om je dag in dag uit slank, fit en gezond te voelen!"

  Jibbe de Goede
 • "*Samen zorgen we ervoor dat jij jouw doelstellingen bij Happy Bodies op een gezonde en leuke manier haalt!"

  Sofie de Boer
 • "*Door middel van een korte intensieve training van 35 minuten krijg jij een Happy Body! "

  Nigel Groeneveld
 • "*Fitter, gezonder en vitaler in minder dan 1% van je tijd?"

  Sylvia den Edel
 • "*Lyfestylecoaches die je altijd motiveren en stimuleren om je gewenste resultaten te behalen."

  Mariel Haantjes
 • "*De toekomst van trainen ligt bij Happy Bodies!"

  Collin Schouten

* Specifieke resultaten kunnen niet worden gegarandeerd. Resultaten kunnen altijd variƫren en verschillen van persoon tot persoon.